งานวิจัย การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปที่เหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์ผ้าครามในกลุ่มจังหวัดสนุก ปี 2551


การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปที่เหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์ผ้าครามในกลุ่มจังหวัดสนุก ปี 2551

-

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
คราม
คราม

เจ้าของผลงาน
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
อนุรัตน์ สายทอง, อำนาจ สุนาพรม

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง ,อนุรัตน์ สายทอง เเละ อำนาจ สุนาพรม . (2551). การพัฒนาเทคนิคการทอผ้าและการแปรรูปที่เหมาะสมของ ผลิตภัณฑ์ผ้าครามในกลุ่มจังหวัดสนุก ปี 2551. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม