งานวิจัย การดัดแปรผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติด้วยไคโตซาน ซิงค์ออกไซด์ และซิลเวอร์อนุภาคนาโนโดยใช้วิธีทางเคมีสีเขียว


การดัดแปรผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติด้วยไคโตซาน ซิงค์ออกไซด์ และซิลเวอร์อนุภาคนาโนโดยใช้วิธีทางเคมีสีเขียว

การปรับปรุงผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติด้วยไคโตซาน ซิงค์ออกไซด์ และซิลเวอร์อนุภาคนาโนด้วยวิธีทางเคมีสีเขียว ไคโตซานสกัดได้จากเปลือกกุ้งขาว Litopenaeus vannamei. ซิงค์ออกไซด์ และซิลเวอร์อนุภาคนาโน เตรียมโดยใช้สารสกัดธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นเป็นสารรีดิวซ์ และยืนยันสารที่สังเคราะห์ได้ด้วยโครงสร้าง หมู่ฟังก์ชัน และสัณฐานวิทยา โดยใช้เอกซ์เรย์ ดิฟแฟรกชัน ยูวี-วิสิเบิล สเปกโทรสโกปี และสแกนนิง อิเล็กตรอน สเปกโทรสโกปี ตามลาดับ ไคโตซานมีเปอร์เซ็นต์การกาจัดหมู่อะซิทัลเป็น 79.47 ซิงค์ออกไซด์ และซิลเวอร์อนุภาคนาโน มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยที่คานวณจากเอกซ์เรย์ ดิฟแฟรกชันด้วยสมการของ Debye-Scherrer มีค่าเท่ากับ 112.8 และ 143.0 นาโนเมตร ตามลาดับ สารสังเคราะห์ทางชีวภาพของไคโตซาน ซิงค์ออกไซด์ และซิลเวอร์อนุภาคนาโนนามาปรับปรุงผ้าฝ้ายที่ 60 องศาเซลเซียส เวลา 30 นาที ภายใต้การสั่นด้วยคลื่นเสียงจากนั้นบ่มที่ 150 องศาเซลเซียส คุณสมบัติการย้อมผ้าฝ้ายที่ผ่านการปรับปรุงด้วยสารสังเคราะห์ทางชีวภาพพบว่าความเข้มสี การยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus การป้องกันแสงยูวี ความคงทนของสีต่อแสงแดด และการซักล้าง ให้ผลใกล้เคียงกับเมื่อเปรียบ เทียบกับการปรับปรุงผ้าฝ้ายด้วยสารสังเคราะห์ทางเคมีชนิดเดียวกัน นอกจากนั้นศึกษาการใช้พอลิเอทิลีน ไกลคอล และพอลิเอทิลีนอิมมีนเป็นสารเชื่อมโยงในการปรับปรุงของผ้าฝ้าย พบว่าเมื่อใช้พอลิเอทิลีน ไกลคอลเป็นสารเชื่อมโยงในการปรับปรุงผ้าฝ้ายด้วยไคโตซาน และซิงค์ออกไซด์อนุภาคนาโน และเมื่อใช้พอลิเอทิลีนอิมมีนเป็นสารเชื่อมโยงในการปรับปรุงผ้าฝ้ายด้วยซิลเวอร์อนุภาคนาโนให้ผ้าฝ้ายมีคุณสมบัติที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการปรับปรุงผ้าฝ้ายด้วยสารปรับปรุงดังกล่าวเมื่อไม่ใช้สารเชื่อมโยง

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิชาชีพครู
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
คราม
คราม, ฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ

เจ้าของผลงาน
สุดกมล ลาโสภา
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุดกมล ลาโสภา . (2560). การดัดแปรผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติด้วยไคโตซาน ซิงค์ออกไซด์ และซิลเวอร์อนุภาคนาโนโดยใช้วิธีทางเคมีสีเขียว. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สุดกมล ลาโสภา. (2559). การดัดแปรผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติด้วยไคโตซาน ซิงค์ออกไซด์ และซิลเวอร์อนุภาคนาโนโดยใช้วิธีทางเคมีสีเขียว. Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University(35 No.2) , 83-93.