งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ผ้าคราม กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง จังหวัดสกลนคร


การพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ผ้าคราม กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง จังหวัดสกลนคร

รายงานการวิจัยฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษา การพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการต้นทุน ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์ผ้าคราม และ เป็นข้อมูลในการตั้งราคาสินค้าให้สามารถสร้างความได้เปรียบและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมคราม ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะนำมาพัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการต้นทุน โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างรวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยการวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านหนองครอง อำเภอ พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความสนใจในระบบบัญชีอีกทั้งยังฐานะเป็น ผู้รับความรู้ตลอดจนเป็นผู้ร่วมวิเคราะห์รูปแบบระบบบัญชีและการวิเคราะห์ต้นทุนที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมา สนับสนุนผลการศึกษาจากผลการศึกษาการวิจัยประยุกต์ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์การพัฒนาศักยภาพและการบริหารต้นทุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ขาดศักยภาพใน การวิเคราะห์ต้นทุน และระบบบัญชีต้นทุน การจำแนกต้นทุนต่าง ๆ การจัดทำเอกสารประกอบการ บันทึกบัญชีและรายงานทางการเงิน ซึ่งไม่เอื้อต่อการนำมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาระบบบัญชี การเงินให้กลุ่มนี้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำแบบฟอร์มเอกสาร รวมไปถึงผู้นำกลุ่ม มีความเข้มแข็งและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทางบัญชี ตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูล ประมวลผล ข้อมูล อีกทั้งในอนาคตเพื่อความยั่งยืนในการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มมีการต่อยอดโดยพัฒนาการ ใช้ระบบบันทึกบัญชีด้วยมือเพียงอย่างเดียวเป็นการพัฒนาระบบบัญชีเชิงปฏิบัติการให้เป็นการจัดทำ บัญชีโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย จะทำให้กลุ่มสามารถวิเคราะห์ต้นทุนและการนำข้อมูล ทางบัญชีไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)
สาขาสังคมวิทยา
คราม
การบริหารจัดการต้นทุน, ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม, กลุ่มทอผ้า

เจ้าของผลงาน
นิรมล เนื่องสิทธะ
นันทกาญจน์ เกิดมาลัย,

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นิรมล เนื่องสิทธะ ,นันทกาญจน์ เกิดมาลัย เเละ . (2561). การพัฒนาศักยภาพและบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์ผ้าคราม กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.