งานวิจัย ผู้ไทศึกษา : ย้อนรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผู้ไท


ผู้ไทศึกษา : ย้อนรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผู้ไท

-

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
สาขาสังคมวิทยา
คราม
ผู้ไท/องค์ความรู้/ผ้าย้อมคราม/การทาวัฒนธรรมให้กลายเป็นสินค้า

เจ้าของผลงาน
ปกกสิน ชาทิพฮด
จินตนา ลินโพธิ์ศาล

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ปกกสิน ชาทิพฮด เเละ จินตนา ลินโพธิ์ศาล . (2556). ผู้ไทศึกษา : ย้อนรอยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผู้ไท. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.