งานวิจัย การปรับปรุงคุณภาพของสีภาพถ่ายผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนด้วย Power Law Transformation


การปรับปรุงคุณภาพของสีภาพถ่ายผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนด้วย Power Law Transformation

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสีผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนที่แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์กับสีผ้าย้อมครามผืนจริง และ 2) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสีภาพถ่ายผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนที่แสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้มีสีที่เหมือนกับผ้าผืนจริง สำหรับข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เป็นผ้าย้อมครามที่ได้จากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านหนองครอง หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เฉพาะที่เป็นผืนสีล้วน จำนวน 18 ผืน โดยถ่ายภาพแบ่งเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลแบบใช้แฟลช ชุดที่ 2 ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลแบบไม่ใช้แฟลช และชุดที่ 3 ถ่ายด้วยมือถือ ผู้ร่วมการทดลองเป็นนักศึกษา บุคลากรและอาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 คน เป็นหญิง 19 คน และชาย 21 คน ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะประเมินความเหมือนของสีภาพถ่ายผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนที่แสดงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์กับสีของผ้าย้อมครามผืนจริง จากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าสีของภาพผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แตกต่างจากสีแท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ คือสีผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ทุกภาพมีสีอ่อนกว่าสีผ้าย้อมครามผืนจริง คะแนนเฉลี่ยความเหมือนอยู่ในระดับปานกลางทุกชุด หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ทำการปรับสีของภาพถ่ายผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนโดยใช้เทคนิค Power-Law Transformation จากการทดลองพบว่า ค่าแกมม่าที่เหมาะสมที่ใช้กับฟังก์ชัน Power-Law Transformation แล้วทำให้ภาพถ่ายผ้าย้อมครามมีคุณภาพที่ดีขึ้น คือชุดที่ 1 ค่าแกมมาที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 1.3–2.3 ชุดที่ 2 ค่าแกมมาที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 1.3–2.3 และชุดที่ 3 ค่าแกมมาที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 1.2–2.2 และหลังการปรับปรุงภาพถ่ายทั้งหมด มีคะแนนเฉลี่ยความเหมือนของภาพถ่ายหลังการปรับปรุงสูงกว่าก่อนปรับปรุงคุณภาพ คือ ชุดที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 3.9967 ชุดที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 3.9938 และชุดที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.1979

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
คราม
การปรับปรุงคุณภาพของภาพ, ผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วน, คราม

เจ้าของผลงาน
กรรณิการ์ กมลรัตน์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
กรรณิการ์ กมลรัตน์ . (2559). การปรับปรุงคุณภาพของสีภาพถ่ายผ้าย้อมครามโทนสีครามล้วนด้วย Power Law Transformation. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม