งานวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะฝักครามเพื่อแยกเมล็ดพันธุ์


การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะฝักครามเพื่อแยกเมล็ดพันธุ์

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะฝักครามเพื่อแยกเมล็ดพันธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของระยะห่างของลูกกะเทาะฝักครามที่จะไม่ทําให้เมล็ดครามไม่เกิดการแตกหักเสียหาย โดยทําการศึกษาระยะห่างระหว่างขอบวงนอกสุดของลูกกะเทาะฝักครามทั้งหมด 3 มิลลิเมตร, 2 มิลลิเมตร และ 1 มิลลิเมตร ตามลําดับ และทําการศึกษาหาความเร็วรอบที่เหมาะสมของมอเตอร์ โดยกําหนดความเร็วรอบของมอเตอร์ในการทดลองครั้งนี้คือ1000 รอบต่อนาที ฝักครามจํานวน 1000 กรัม มาทําการทดสอบกะเทาะเปลือกเพื่อแยกเมล็ดพันธุ์ผลการทดลอง พบว่า ที่ระยะห่าง 3 มิลลิเมตร เครื่องกะเทาะฝักครามสามารถทํางานได้ดีแต่ยังมีฝักครามบางส่วนคิดเป็น 15.21% ของน้ําหนัก มีเมล็ดพันธุ์ครามซึ่งเกิดการแตกหักเสียหายจากลูกกะเทาะ คิดเป็น 3.47%ของน้ําหนัก การทดลองที่ระยะห่าง 2 มิลลิเมตร เครื่องกะเทาะฝักครามสามารถกะเทาะฝักครามได้ดีและยังคงเหลือสิ่งเจือปนอยู่คิดเป็น 8.52% ของน้ําหนัก มีเมล็ดพันธุ์ครามซึ่งเกิดการแตกหักเสียหายจากลูกกะเทาะ คิดเป็น 5.34%ของน้ําหนัก และ การทดลองที่ระยะห่าง 1 มิลลิเมตร ยังคงเหลือสิ่งเจือปนอยู่ 7.74% โดยน้ําหนักแต่จะมีเมล็ดพันธุ์ครามซึ่งเกิดการแตกหักเสียหายจากลูกกะเทาะ คิดเป็น 9.64% ของน้ําหนัก จึงสรุปได้ว่าระยะห่างระหว่างขอบวงนอกสุดของลูกกะเทาะฝักครามที่เหมาะสมคือ 2 มิลลิเมตร ซึ่งส่งผลต่อความเสียหายของเมล็ดครามคิดเป็น 5.34% ของน้ําหนัก และมีสิ่งเจือปนเหลือยู่ 8.52% ของน้ําหนัก

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
-
การออกแบบและพัฒนา, เครื่องกะเทาะฝักคราม, เมล็ดพันธุ์, กะเทาะ, คราม

เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิพงษ์ เหมะธุลิน
ผศ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา ,อาจารย์ ดร. สาคร อินทะชัย

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิพงษ์ เหมะธุลิน ,ผศ.ธฏษธรรมช์ ลาโสภา เเละ อาจารย์ ดร. สาคร อินทะชัย . (2564). การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะฝักครามเพื่อแยกเมล็ดพันธุ์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิพงษ์ เหมะธุลิน. (2564). การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะฝักครามเพื่อแยกเมล็ดพันธุ์. งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ปี 2022(-) , -.