งานวิจัย พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าครามที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าครามที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาขาม เป็นงานวิจัยปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม (PAR) ทำการศึกษาความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ข้อมูลการตลาด ความต้องการของผู้บริโภค และพฤติกรรมผู้บริโภค ทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติการออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ จากการระดมแนวความคิดที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาร่างต้นแบบ และเลือกต้นแบบที่ยอมรับได้ จำนวน 4 แบบ เน้นองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์ ด้านตัวอักษร ข้อความ การใช้สี ภาพประกอบกราฟิก รูปแบบ รูปทรง ใช้งานสะดวก คงทน สวยงาม ปกป้องผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาขาม ขั้นตอนการสังเกต และขั้นสะท้อนผล นำบรรจุภัณฑ์ต้นแบบไปทดสอบตลาด ณ ถนนผ้าคราม อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อหาต้นแบบที่เหมาะสม 1 แบบ ผลการทดสอบตลาดพบว่า บรรจุภัณฑ์ รูปแบบที่ 2 ค่าเฉลี่ยรวมมากที่สุด ผลการยอมรับร้อยละ 4.42 รองลงมารูปแบบที่ 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.40 รูปแบบที่ 3 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.39 และรูปแบบที่ 4 ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.38 ตามลำดับ

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการโลจิสติกส์)
สาขาเศรษฐศาสตร์
-
ผลิตภัณฑ์ผ้าคราม,การพัฒนาบรรจุภัณฑ์,การออกแบบบรรจุภัณฑ์,เอกลักษณ์นาขาม

เจ้าของผลงาน
กาญจนาภรณ์ นิลจินดา
นันทกาญจน์ เกิดมาลัย, .เมธาวี ยีมิน, นิรมล เนื่องสิทธะ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
กาญจนาภรณ์ นิลจินดา ,นันทกาญจน์ เกิดมาลัย, .เมธาวี ยีมิน เเละ นิรมล เนื่องสิทธะ . (2562). พัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าครามที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาขาม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.