งานวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการทอผ้าย้อมครามของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร


การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการทอผ้าย้อมครามของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนจากการทอผ้าย้อมคราม ศึกษาผลตอบแทนจากการทอผ้าย้อมคราม และวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าย้อมครามของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร วิธีดำเนินการวิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 44 กลุ่ม โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ประธานกลุ่มหรือรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะแสดงผลด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ การคำนวณต้นทุน ผลตอบแทน และอัตราส่วนทางการเงิน ผลการวิจัยมีดังนี้ เงินลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 100,685 บาท ต้นทุนรวมในการทอผ้าย้อมคราม เป็นเงิน 150.74 บาทต่อเมตร ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ เป็นเงิน 64 บาท ค่าจ้างแรงงาน เป็นเงิน 68 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตผันแปร 0.93 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ 4.48 บาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 13.33 บาท ผลตอบแทนจากการจำหน่ายผ้าทอย้อมครามโดยเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ยอดขายผ้าทอย้อมครามโดยเฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ 27,500 บาทต่อเดือน โดยมีต้นทุนรวม เท่ากับ 22,122.375 บาทต่อเดือน มีกำไร เท่ากับ 5,377.625 บาทต่อเดือน อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 19.56 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ประมาณ 4 เดือน จุดคุ้มทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมครามในจังหวัดสกลนคร พบว่า มีจุดคุ้มทุน เท่ากับ 12.5 เมตร อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เท่ากับร้อยละ 5.34 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เท่ากับ 1,255,290.48 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) เท่ากับร้อยละ 46.96 ซึ่งค่าอัตราผลตอบแทนภายในที่คำนวณได้มีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารออมสิน ประเภทเงินกู้สินเชื่อองค์กรชุมชน แสดงถึงการลงทุนให้ผลกำไรมากกว่า

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาการจัดการ
การบัญชี
-
-
ต้นทุน, ผลตอบแทน, ผ้าทอย้อมคราม

เจ้าของผลงาน
อธิษฐาน ทองเชื้อ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อธิษฐาน ทองเชื้อ . (2564). การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการทอผ้าย้อมครามของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.