งานวิจัย การผลิตแป้งข้าวฮางด้วยวิธีโม่แห้ง


การผลิตแป้งข้าวฮางด้วยวิธีโม่แห้ง

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตแป้งข้างฮางด้วยวิธีโม่แห้ง ศึกษาเปรียบเทียบขนาดของเมล็ดแป้งมีผลต่อผลิตภัณฑ์อาหารและเพื่อตรวจสอบคุณภาพแป้งข้าวฮาง ด้วยวิธีโม่แห้ง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มผู้ผลิตข้าวฮาง อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ที่มีความต้องการแปรรูปข้าวฮางหักในกระบวนการผลิต มีแบบการวิจัย 2 แบบคือ การวิจัยเชิงคุณภาพใช้เครื่องมือคือการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สำหรับการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Conoletety randomized deisgn ; CRD) ประเมินประสารทสัมผัส การวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบร็อกสมบูรณ์และตรวจสอบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของแต่ละทรีทเมรต์ด้วยวิธีเคน (Duncan’s new multiple ranqe test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
ข้าว
ภูมิปัญญา, ข้าวฮาง, พัฒนาผลิตภัณฑ์, แป้งข้าวฮาง

เจ้าของผลงาน
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
นางสุพรรณี ร่มเกษ,นายธนกร ราชพิลา,นางสาวสิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง ,นางสุพรรณี ร่มเกษ,นายธนกร ราชพิลา เเละ นางสาวสิรินทัศน์ เลี่ยมแหลม . (2558). การผลิตแป้งข้าวฮางด้วยวิธีโม่แห้ง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.