งานวิจัย ผู้ไทศึกษา : ตามรอยผู้ไทไปศึกษาผ้าย้อมคราม


ผู้ไทศึกษา : ตามรอยผู้ไทไปศึกษาผ้าย้อมคราม

-

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีการเกษตร
วิชาชีพครู
-
คราม
คราม, ผ้าย้อมคราม, ผู้ไท

เจ้าของผลงาน
ภูวดล ศรีธเรศ
อนุรัตน์ สายทอง, ชุติมา ภูลวรรณ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ภูวดล ศรีธเรศ ,อนุรัตน์ สายทอง เเละ ชุติมา ภูลวรรณ . (2557). ผู้ไทศึกษา : ตามรอยผู้ไทไปศึกษาผ้าย้อมคราม. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม