งานวิจัย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าครามด้วยรอยเท้าคาร์บอน


การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าครามด้วยรอยเท้าคาร์บอน

-

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
คราม
การปลดปล่อยคาร์บอน, รอยเท้าคาร์บอน, คราม, สภาวะโลกร้อน, ก๊าซเรือนกระจก

เจ้าของผลงาน
ประวิทย์ อ่วงอารีย์
วิจิตรา สุจริต, ภัทรลภา ฐานวิเศษ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ประวิทย์ อ่วงอารีย์ ,วิจิตรา สุจริต เเละ ภัทรลภา ฐานวิเศษ . (2560). การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าครามด้วยรอยเท้าคาร์บอน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม