งานวิจัย ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราด้วยระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับถังคาร์บอนดูดซับ


ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตแผ่นยางพาราด้วยระบบถังกรองไร้อากาศร่วมกับถังคาร์บอนดูดซับ

ทุนวิจัยนักศึกษา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
ยางพารา
ยางพารา

เจ้าของผลงาน
พาฐินี พานะลม
สุดารัตน์ ทองน้อย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม