งานวิจัย การพัฒนาโรงอบแห้งแผ่นยางพาราขนาดเล็กสำหรับชุมชนโดยใช้ ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์


การพัฒนาโรงอบแห้งแผ่นยางพาราขนาดเล็กสำหรับชุมชนโดยใช้ ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์

โรงอบแห้งแผ่นยางพาราขนาดเล็กสำหรับชุมชนโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาขึ้นนี้ประกอบด้วย ชุดแผงรับรังสีดวงอาทิตย์รูปโค้งทรงพาราโบลาซึ่งปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์โบเนต พื้นทาสีดำและปูด้วยทราย หนา 10 เซนติเมตร เพื่อใช้สะสมความร้อน และด้านล่างทั้ง 2 ด้านของโรงอบมีชุดแผงรับรังสีดวงอาทิตย์ทำด้วยแผ่นเหล็กปิดคลุมด้วยแผ่นโพลีคาร์โบเนตมีพื้นที่ 12 ตารางเมตร มีความชัน 15 องศา และชุดกำเนิดความร้อนจากรังสีอินฟราเรด ใช้พัดลมในการพาอากาศร้อน ห้องอบแห้งมีความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 2.5 เมตร โดยมีปล่องระบายความชื้นอยู่บริเวณผนังโรงอบ 4 ช่อง สำหรับใช้ระบายอากาศ สามารถอบแห้งยางพาราได้ 380 แผ่น ในการทดสอบสมรรถนะของโรงอบแห้ง ผู้วิจัยได้ทำการทดลองอบแห้งยางพาราแผ่น 3 ครั้งๆ ละ 380 กิโลกรัม ผลการทดลองพบว่า การอบแห้งแผ่นยางพาราในโรงอบแห้งใช้เวลาในการอบแห้ง 30 ชั่วโมงซึ่งใช้เวลาระยะเวลาสั้นกว่า การตากแดดตามธรรมชาติใช้เวลาในการอบแห้ง 1 สัปดาห์ นอกจากนี้แผ่นยางพาราที่อบแห้งในโรงอบแห้งไม่เปียกฝน ไม่เกิดเชื้อรา แผ่นยางพารามีสีใส อีกทั้งแผ่นยางพาราที่ได้มีคุณภาพดีมาก

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีการผลิต)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ยางพารา
การอบแห้ง, โรงอบแห้ง, แผ่นยางพารา, รังสีอินฟราเรด, พลังงานแสงอาทิตย์

เจ้าของผลงาน
สาคร อินทะชัย
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สาคร อินทะชัย . (2561). การพัฒนาโรงอบแห้งแผ่นยางพาราขนาดเล็กสำหรับชุมชนโดยใช้ ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.