งานวิจัย การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของการผสมน้ำมันหมูและน้ำมันเมล็ด ยางพารา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล


การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของการผสมน้ำมันหมูและน้ำมันเมล็ด ยางพารา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

งานวิจัยนี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้น ้ามันหมูและน ้ามันเมล็ดยางพาราเป็นวัตถุดิบใน การผลิตน ้ามันไบโอดีเซล การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของน ้ามันเมล็ดยางพาราและ น ้ามันหมู ประกอบด้วย องค์ประกอบของกรดไขมัน น ้าหนักโมเลกุลเฉลี่ย ค่าความหนาแน่น ค่าความ หนืด ค่าความเป็นกรด และค่าความชื น จากการศึกษาพบว่าน ้ามันเมล็ดยางพาราที่สกัดได้มีค่าปริมาณ กรดไขมันอิสระสูงกว่าน ้ามันหมู และสาเหตุนี น้าไปสู่การเกิดสบู่ในปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันของ น ้ามันเมล็ดยางพารา การศึกษาการผสมน ้ามันหมูกับน ้ามันเมล็ดยางพาราในอัตราส่วน 90:10, 85:15 และ 80:20 พบว่าอัตราส่วนผสมดังกล่าวสามารถให้ผลิตภัณฑ์น ้ามันไบโอดีเซลที่มีคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพที่ดี โดยใช้กระบวนการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลจากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันที่ เร่งปฏิกิริยาด้วยสารแคลเซียมออกไซด์ที่เตรียมได้จากเปลือกไข่ น ้ามันไบโอดีเซลในขั นสุดท้ายของ การศึกษาที่ได้จากสารตั งต้นน ้ามันหมูผสมกับน ้ามันเมล็ดยางพาราที่อัตราส่วน 90:10, 85:15 และ 80:20 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการวิเคราะห์น ้ามันไบโอดีเซลทั งของ ASTM D6751 และ EN 14214 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติที่ส้าคัญส้าหรับพลังงานเชื อเพลิงเหลว ดังนั นการปรับปรุง คุณสมบัติของน ้ามันเมล็ดยางพาราด้วยการผสมกับน ้ามันหมูไม่เพียงแต่เป็นการขจัดข้อด้อยของน ้ามัน เมล็ดยางพาราที่จะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลเท่านั น แต่ยังเป็นการเพิ่ม แหล่งวัตถุดิบพลังงานทางเลือกส้าหรับชุมชนในการผลิตน ้ามันไบโอดีเซลทั งในระดับวิสาหกิจชุมชน หรือระดับอุตสาหกรรมอีกด้วย

ทุนวิจัยงบรายได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพครู
-
-
ไบโอดีเซล, น้ำมันเมล็ดยางพารา, น้ำมันหมู, แคลเซียมออกไซด์

เจ้าของผลงาน
นายสันติ ผิวผ่อง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายสันติ ผิวผ่อง . (2563). การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของการผสมน้ำมันหมูและน้ำมันเมล็ด ยางพารา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
นายสันติ ผิวผ่อง. (). การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของการผสมน้ำมันหมูและน้ำมันเมล็ด ยางพารา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล. () , .