งานวิจัย การใช้ยางธรรมชาติสำหรับพัฒนาสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าหนัก


การใช้ยางธรรมชาติสำหรับพัฒนาสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าหนัก

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการผสมยางพาราร่วมกับเถ้าหนักต่อคุณสมบัติเชิงกลของ คอนกรีต ได้แก่ ค่าการยุบตัวของคอนกรีต ระยะเวลาในการก่อตัว กำลังอัด และกำลังดัด โดยมีอัตราส่วนผสมคอนกรีตประกอบด้วยน้ำยางพาราแทนที่ปูนซีเมตน์ เท่ากับ 0 0.075 0.10 และ 0.15 และเถ้าหนักแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 10 15 และ 20 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน ใช้อัตราส่วนน้ำต่อซ๊เมนต์เท่ากับ 0.9 โดยน้ำหนัก (ไม่คิดปริมาณน้ำในน้ำยางข้น) การทดสอบพบว่า ความสามารถในการเทได้ กำลังรับแรงอัด และกำลังดัด ของคอนกรีตผสมน้ำยางพาราร่วมกับเถ้าหนักจะลดต่ำลงตามปริมาณการแทนที่มีเพิ่มขึ้น ระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตจะเพิ่มสูงขึ้นจนส่วนผสม PR0.1FA20 PR0.15FA10 PR0.15FA15 PR0.15FA20 ไม่สามารถก่อตัวเป็นคอนกรีตใช้งานได้ เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วน้ำยางพาราและเถ้าหนักที่อัตราส่วนผสมทดสอบไม่เหมาะสมแก่การนำมาใช้ตามคุณบัติเชิงกลของคอนกรีต

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-
-
-
คอนกรีตยางพารา, เถ้าหนัก, คอนกรีตผสมเถ้าหนัก

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ปิยะฉัตร ศุภวิทยเจริญกุล
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ปิยะฉัตร ศุภวิทยเจริญกุล . (2563). การใช้ยางธรรมชาติสำหรับพัฒนาสมบัติของคอนกรีตผสมเถ้าหนัก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.