งานวิจัย การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบ


การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบให้มีประสิทธิภาพโดยทำการพัฒนาเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบและประเมินประสิทธิภาพของเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบซึ่งมีผู้เชียวชาญในการประเมินจำนวน 5 ท่าน และประสบการณ์ในด้านการออกแบบและด้านเครื่องจักรกลได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบ ทั้ง 4 ด้านดังนี้ ด้านคุณสมบัติของเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบโดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านผลที่ได้จากเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบโดยผลการประเมินในระดับดี ด้านการออกแบบการเลือกใช้วัสดุและพัฒนาเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบโดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านคู่มือการใช้งานและการดูแลบำรุงรักษาเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบโดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี และภาพรวมการประเมินประสิทธิภาพเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบ ทั้ง 4 ด้านแล้วอยู่ในระดับเกณฑ์ดี

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ยางพารา
การออกแบบ, ประสิทธิภาพ, เครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบ

เจ้าของผลงาน
ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย
วัลภา พ่อชมภู

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย เเละ วัลภา พ่อชมภู . (2561). การออกแบบและพัฒนาเครื่องรีดยางพาราแผ่นเรียบ. นครพนม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม