งานวิจัย การประดิษฐ์ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก


การประดิษฐ์ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก

ระบบตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้ชุดทำให้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก TEC1-12705โดยไม่ใช้พัดลมช่วยวนความเย็นภายในตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก กล้องซึ่งทำ หน้าที่เป็นตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกมีมิติ 3 25×35 ×25 cm3เมื่อแปรค่าไฟฟ้ากระแสตรงที่ จ่ายให้กับชุดทำให้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกในช่วง 2 ถึง4 Aเพื่อผลิตความเย็นให้เกิดขึ้นใน ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก แล้ววัดอุณหภูมิ 10 จุด เพื่อทำการตรวจสอบระบบการทำให้เย็น จากนั้นนำค่ากระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป และเวลามาใช้ วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะทำความเย็นโดยด้านเย็นของชุดทำให้เย็นเทอร์โม อิเล็กทริกในตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกมีอุณหภูมิลดลงเป็น -4.2 องศาเซลเซียนใน 1 ชั่วโมง จากนั้น อุณหภูมิจะลดลงอย่างช้าๆ จนกระทั่งเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง ด้านเย็นของชุดทำให้เย็น เทอร์โมอิเล็กทริกจะมีอุณหภูมิ -4.7 องศาเซลเซียนเมื่อใช้กระแสไฟฟ้า 3.5 A ส่วนอุณหภูมิด้านร้อน ของชุดทำให้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกวัดได้50 องศาเซลเซียนให้ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะทำให้เย็นของชุด ทำให้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกและของตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริกมีค่าสูงสุดเป็น 7.2 และ 0.65 ตามลำดับ

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
เทอร์โมอิเล็กทริก

เจ้าของผลงาน
สุวิทย์ จักษุจินดา
อาธรณ์วรอัด,ทศวรรษ สีตะวัน

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุวิทย์ จักษุจินดา ,อาธรณ์วรอัด เเละ ทศวรรษ สีตะวัน . (2553). การประดิษฐ์ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม