งานวิจัย การพัฒนาเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก


การพัฒนาเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อพัฒนาเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก ขนาด 400 BTU/h ทดสอบสมรรถนะการทำความเย็นและค่ากำลังไฟฟ้าขณะการทำงานของเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกและประยุกต์ใช้เครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกโดยมีการออกแบบการทำความเย็นด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล TEC1-12710 ทำการจัดการความร้อนด้านร้อนด้วยระบบน้ำผ่านอะลูมิเนียมไปยังหม้อน้ำด้วยมอเตอร์ปั๊มน้ำทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กได้ โดยทำการทดลองกับห้องจำลองขนาด 1 ตารางเมตร เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมงพบว่าเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกสามารถทำความเย็นด้านเย็นได้ถึง 10.98 องศาเซลเซียสและทำความเย็นที่ห้องจำลอง 31.13 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิภายนอกห้องมีมากกว่า 1.94องศาเซลเซียส มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 202.31 วัตต์และสัมประสิทธิ์สมรรถนะการความเย็นของเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก COP มีค่า 0.034

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์(แขนงวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
-
เครื่องปรับอากาศ, เทอร์โมอิเล็กทริกทำความเย็น, แผ่นเพลเทียร์

เจ้าของผลงาน
ว่าที่ ร้อยตรีอาจศึก มามีกุล
ผศ.ดร.อาธรณ์ วรอัด

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ว่าที่ ร้อยตรีอาจศึก มามีกุล เเละ ผศ.ดร.อาธรณ์ วรอัด . (2564). การพัฒนาเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม