งานวิจัย การพัฒนาระบบเตาเผาอัดร้อนสำหรับสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก


การพัฒนาระบบเตาเผาอัดร้อนสำหรับสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก

การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกมีวิธีการหลากหลายซึ่งมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป วิธีการพื้นฐานที่นิยมใช้คือวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง ซึ่งมีขั้นตอนการผสมผงสารตั้งต้น การเผาไล่สิ่งเจือปน การอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแกนเดี่ยว และการเผาผนึก มีข้อเสียคือใช้เวลาการสังเคราะห์นานและความหนาแน่นของก้อนวัสดุต่ำ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยจึงต้องการแก้ข้อเสียนี้โดยการพัฒนาวิธีการสังเคราะห์ มีการออกแบบ และสร้างระบบเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนให้เหมาะสมมากขึ้น ได้ออกแบบระบบเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนด้วยโปรแกรม SolidWorkเพื่อให้เห็นส่วนประกอบทุกส่วนของเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อน และสามารถสร้างเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนเสร็จสมบูรณ์ ได้ทดสอบสมรรถนะของเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนด้วยการหาเงื่อนไขของอุณหภูมิกับเวลาเป็นข้อมูลอ้างอิง ได้สังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก Ca3Co4O9 และ CaMnO3 ด้วยเตาเผาสุญญากาศแบบอัดร้อนด้วยเวลาที่สั้นลง ได้ก้อนวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกตามต้องการ มีสมบัติโครงสร้างผลึก เฟสเดี่ยวตามที่ต้องการสอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิง มีลักษณะทางกายภาพดีขึ้น และมีสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกดีกว่าการสังเคราะห์ด้วยวิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
พลังงานทดแทน
ระบบเตาเผาอัดร้อน (hot pressing furnace system) และวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก (thermoelectric materials)

เจ้าของผลงาน
ทศวรรษ สีตะวัน
สุภศิษฎ์ แพงสอน,ครรชิต สิงห์สุข

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ทศวรรษ สีตะวัน ,สุภศิษฎ์ แพงสอน เเละ ครรชิต สิงห์สุข . (2559). การพัฒนาระบบเตาเผาอัดร้อนสำหรับสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม