งานวิจัย การออกแบบและสร้างเครื่องวัดสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพนำไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก


การออกแบบและสร้างเครื่องวัดสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพนำไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะเครื่องวัด สัมประสิทธิ์ซีเบกและสภาพนำไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก โดยเขียนแบบอุปกรณ์ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สร้างอุปกรณ์ยึดสารตัวอย่าง ตัวให้ความร้อน และเขียน โปรแกรมควบคุมการวัด แล้ววัดสัมประสิทธิ์ซีเบกและสภาพนำไฟฟ้าของ Copper constantan เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของบริษัท ULVAC ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงอุณหภูมิ 30, 50, 100, 150 และ 200 °Cผลการวิจัยพบว่า เครื่องวัดสัมประสิทธิ์ซีเบกและสภาพนำไฟฟ้าที่สร้างขึ้นสามารถวัด สัมประสิทธิ์ซีเบกและสภาพนำไฟฟ้าของ Copper constantan ได้ค่าสอดคล้องกับค่าอ้างอิงในช่วง อุณหภูมิเดียวกัน

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
พลังงานทดแทน
สมบัติเทอร์โมอิเล็กทริก(Thermoelectric properties) วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric materials)สัมประสิทธิ์ซีเบค (Seebeck coefficient)และสภาพนำไฟฟ้า(Electrical conductivity)

เจ้าของผลงาน
ทศวรรษ สีตะวัน
ธีรวุฒิ สำเภา

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ทศวรรษ สีตะวัน เเละ ธีรวุฒิ สำเภา . (2558). การออกแบบและสร้างเครื่องวัดสัมประสิทธิ์ซีเบคและสภาพนำไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม