งานวิจัย การพัฒนาเครื่องวัดสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกที่อุณหภูมิสูง


การพัฒนาเครื่องวัดสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกที่อุณหภูมิสูง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องวัดสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกที่อุณหภูมิสูง โลหะแสตนเลสถูกใช้เป็นวัสดุหลักสำหรับเป็นห้องควบคุมบรรยากาศ ใช้ดินเหนียวในการสร้างห้องเตา ขั้นตอนการพัฒนาเริ่มต้นจากการออกแบบด้วยโปรแกรม solidwork ทำการสร้างห้องควบคุมบรรยากาศ และห้องเตาตามการออกแบบแบบ โต๊ะวางอุปกรณ์ถูกออกแบบให้มีรอกสำหรับยกห้องควบคุมบรรยากาศเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและเปลี่ยนตัวอย่าง ทำการทดสอบเครื่องวัดสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกด้วย Chromel constantan เทียบกับค่ามาตรฐาน พบว่าค่าสภาพต้านทานไฟฟ้ามีค่าความคลาดเคลื่อน 1.37% และค่าสัมประสิทธิ์ซีเบกมีค่าความคลาดเคลื่อน 0.82% ทำการทดลองวัดสัมประสิทธิซีเบก สภาพต้านทานไฟฟ้า และคำนวณหาค่าแฟกเตอร์กำลังของวัสดุ MnSi1.75 และ Mg2Si ที่อุณหภูมิสูง พบว่าสามารถวัดได้อุณหภูมิสูงสุด 773 K ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิของระบบเดิม และยังสามารถวัดในบรรยากาศแก๊สเฉื่อยได้

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
ฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
พลังงานทดแทน
เครื่องวัดสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริก สัมประสิทธิ์ซีเบก สภาพต้านทานไฟฟ้า

เจ้าของผลงาน
นายครรชิต สิงห์สุข
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
นายครรชิต สิงห์สุข . (2562). การพัฒนาเครื่องวัดสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกที่อุณหภูมิสูง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.