งานวิจัย การพัฒนาเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก


การพัฒนาเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก ขนาด 1,000 BTU/hr และ 2) ทดสอบสมรรถนะการทำความเย็นและค่ากำลังไฟฟ้าขณะการทำงาน ของเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกที่สร้างขึ้น การออกแบบเครื่องปรับอากาศเทอร์โม อิเล็กทริก ขนาด 1000 BTU ประกอบด้วย 1) โครงสร้างเหล็ก 2) ชุดอุปกรณ์การทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก TEC1-12710 จำนวน 9 ตัว 3) ชุดใบพัดลมแบบท่อ และ 4) ชุดควบคุมการทำงานของ เครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก ทำการทดสอบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกแต่ละตัวในสภาวะการ ทำงานจริงโดยติดการฮีตซิงค์ขณะปิดและเปิดพัดลม พบว่า ขณะปิดพัดลมมีอุณหภูมิด้านเย็นของ อุปกรณ์ทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกมีค่าต่ำสุด -9.7 oC โดยมีอุณหภูมิของด้านร้อน อุณหภูมิน้ำ หล่อเย็น และอุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยเป็น 30.2 oC, 28.3 oC และ 30.2 oC ตามลำดับ และขณะเปิด พัดลมมีอุณหภูมิด้านเย็นของอุปกรณ์ทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกมีค่าต่ำสุด 1.6 oC โดยมีอุณหภูมิ ของด้านร้อน อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น และอุณหภูมิแวดล้อมเฉลี่ยเป็น 34.0 oC, 31.0 oC และ 30.2 oC ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า การไหลของอากาศได้นำพาความเย็นที่เกิดขึ้นบริเวณครีปซิงค์ตามหลัก พลศาสตร์ความร้อนของอากาศของเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก ประกอบด้วย อุณหภูมิของเทอร์โมอิเล็กทริกด้านร้อนและเย็น อุณหภูมิหน้าเครื่องและภายนอก ความชื้นจาการ ทำงาน พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก และค่าสมรรนะการทำความเย็นของ เครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก พบว่า อุณหภูมิของเทอร์โมอิเล็กทริกด้านเย็น (TC) ลดลงจาก 30.5oC ถึง 7.8oC ใน 3 นาทีแรก แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นถึง 15.5 oC ขณะที่อุณหภูมิด้านร้อนเฉลี่ย (Th) ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิ 30.8oC ถึง 39.1oC เมื่อเวลาผ่านไป 60 นาที ผลการทดสอบอุณหภูมิหน้า เครื่องและภายนอกพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยหน้าเครื่องด้านเย็น (TO) ค่อยๆ ลดลงจากอุณหภูมิ 30.8oC ถึง 27.9oC และมีอุณหภูมิแวดล้อมด้านเร้อนฉลี่ย (TA) ค่อยๆ เพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิ 30.8oC ถึง 32.3oC เมื่อเวลาผ่านไป 60 นาที ผลการทดสอบค่าความชื้นอยู่ในระดับคงที่เฉลี่ย 50.67 %RH ผลการ ทดสอบพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกใช้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย (P) เป็น 121.4 W ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ (COP) ของเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกขณะเริ่มเปิด เครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริกมีค่าเป็น 21.13 แล้วค่า COP ได้ลดลงเป็น 11.78 ภายใน 1 นาที และมีแนวโน้มอยู่ในระดับคงที่เฉลี่ย 12.22 ในช่วงระยะเวลา 60 นาที

ทุนสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
-
-
เครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก, เทอร์โมอิเล็กทริกส์, แผ่นเพลเทียร

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.อาธรณ์ วรอัด
ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน, รศ.วาสนา เกษมสินธ์, ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผศ.ดร.อาธรณ์ วรอัด ,ศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน, รศ.วาสนา เกษมสินธ์ เเละ ผศ.ก้องภพ ชาอามาตย์ . (2566). การพัฒนาเครื่องปรับอากาศเทอร์โมอิเล็กทริก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม