งานวิจัย ฟังก์ชันทางเดียวบริบูรณ์แบบลอการิทึมโดยแท้สัมพันธ์กับฟังก์ชันแกมมาและโพลีแกมมาวางนัยทั่วไป


ฟังก์ชันทางเดียวบริบูรณ์แบบลอการิทึมโดยแท้สัมพันธ์กับฟังก์ชันแกมมาและโพลีแกมมาวางนัยทั่วไป

งานวิจัยนี้ศึกษาอสมการบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันแกมมาและโพลีแกมมวางนัยทั่วไปและการเป็นฟังก์ชันทางเดียว นิยามฟังก์ชัน กำหนด

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
-
ฟังก์ชันแกมมาและโพลีแกมมวางนัยทั่วไป

เจ้าของผลงาน
สุดประไทย บุพศิริ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุดประไทย บุพศิริ . (2561). ฟังก์ชันทางเดียวบริบูรณ์แบบลอการิทึมโดยแท้สัมพันธ์กับฟังก์ชันแกมมาและโพลีแกมมาวางนัยทั่วไป. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม