งานวิจัย ผลประสานของตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับส่วนกลางไดมอนด์ ของมาร์เคอริสซ์


ผลประสานของตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับส่วนกลางไดมอนด์ ของมาร์เคอริสซ์

สำหรับการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพิจารณาสมการ เมื่อ เป็นตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการไดมอน กระทำซ้ำกัน ครั้ง และนิยามโดย , เป็นฟังก์ชันวางนัยทั่วไป เป็นปริภูมิยูคลีเดียน และ เป็นดิสตริบิวชันไดแรคเดลตา เป็นผลเฉลยมูลฐานของตัวดำเนินการ ที่สัมพันธ์กับส่วนกลางไดมอนด์ของมาร์เคอริสจุดประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการศึกษาผลประสานของผลเฉลยมูลฐาน

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
ครุศาสตร์
คณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
-
ตัวดำเนินการ, ไดมอนด์ ของมาร์เคอริสซ์

เจ้าของผลงาน
สุดประไทย บุพศิริ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุดประไทย บุพศิริ . (2556). ผลประสานของตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับส่วนกลางไดมอนด์ ของมาร์เคอริสซ์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม