งานวิจัย ผลเฉลยคอแซลและการแปลงฟูริเยร์ของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซิลไดมอนด์


ผลเฉลยคอแซลและการแปลงฟูริเยร์ของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซิลไดมอนด์

-

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
ครุศาสตร์
คณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
-
ผลเฉลยคอแซล (Causal solution) ตัวดําเนินการเบสเซิลไดมอนด์ (Bessel diamond operator) การแปลงฟูริเยร์ (Fourier Transform

เจ้าของผลงาน
สุดประไทย บุพศิริ
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุดประไทย บุพศิริ . (2559). ผลเฉลยคอแซลและการแปลงฟูริเยร์ของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการเบสเซิลไดมอนด์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม