งานวิจัย การใช้เซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องกลเติมอากาศ แบบ ศทม. สำหรับบ่อเลี้ยงปลา


การใช้เซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องกลเติมอากาศ แบบ ศทม. สำหรับบ่อเลี้ยงปลา

-

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
การเลี้ยงปลานิล - เครื่องกลเติมอากาศ - เครื่องกลเติมอากาศ แบบ ศทม. - ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

เจ้าของผลงาน
สุรศักดิ์ แสนทวีสุข
วิชชุดา ภาโสม,นิกร สุขปรุง

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุรศักดิ์ แสนทวีสุข ,วิชชุดา ภาโสม เเละ นิกร สุขปรุง . (2559). การใช้เซลล์แสงอาทิตย์กับเครื่องกลเติมอากาศ แบบ ศทม. สำหรับบ่อเลี้ยงปลา. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.