งานวิจัย ผลของคุณภาพน้ําบางประการต่อความหลากชนิดและการแพร่กระจายหอยน้ําจืดในหนองหาร


ผลของคุณภาพน้ําบางประการต่อความหลากชนิดและการแพร่กระจายหอยน้ําจืดในหนองหาร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของคุณภาพน้ำบางประการต่อความหลากชนิด และการแพร่กระจายหอยน้ำจืดในหนองหาร โดยจะสุ่มก็บตัวอย่างหอยจากหมู่บ้านรอบหนองหาร 25 หมู่บ้าน และรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้ำ 15 พารามิเตอร์จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี) เพื่อสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ ผลการศึกษา พบหอยน้ำจืดทั้งหมด 26.655 ตัว จำแนกเป็น หอย ฝาเดียว 15 ชนิด ได้แก่ Filopaludina martensi martensi, Filopaludina sumatrensis polygramma, Filopaludina sumatrensis filose, Filopaludina sumatrensis speciosa, Idiopoma umbilicata, Anulotaia forcarti, Trochotaia trochoides, Pila polita, Pomacea canaliculata, Bithynia siamensis goniomphalos, Wattebledia siamensis, Adamietta housei, Clea helena, Lymnaea auricularia, Indoplonobis exustus และหอยสองฝา 5 ชนิด ได้ แก' Corbicula fluminea, Ensidens ingallsianus dugasti, Ensidens ingallsianus ingallsianus, Pseudodon vondembuschianus chaperi และ Pilsbryoconcha lemeslei นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และปริมาณออกซิเจนละลาย (Dissolved oxygen: DO) เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก ขณะที่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical oxysen demand: BOD) และของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids : SS) เป็น ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความหลากชนิดและการแพร่กระจายหอยในหนองหารมากที่สุด

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
-
-
คุณภาพน้ํา, หอยน้ําจืด, หนองหาร

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์
นางเนตรนภา พนมเขตร์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ เเละ นางเนตรนภา พนมเขตร์ . (2565). ผลของคุณภาพน้ําบางประการต่อความหลากชนิดและการแพร่กระจายหอยน้ําจืดในหนองหาร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์. (2564). ผลของคุณภาพน้ําบางประการต่อความหลากชนิดและการแพร่กระจายหอยน้ําจืดในหนองหาร. งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7(-) , -.