งานวิจัย ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม>ตับของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร


ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม>ตับของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร

การศึกษาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กิจกรรม คือ 1)การศึกษาความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของชุมชนรอบหนองหาร โดยทำการศึกษาการติด เชื้อพยาธิใบไม้ตับในหอย ปัจจัยแวดล้อม การรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมของประชาชน เพื่อสร้าง แบบจำลองเชิงพื้นที่ในการทำนายพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชนรอบหนองหาร โดย ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบการสำรวจข้อมูลระยะไกลในการวิเคราะห์ ข้อมูล และ 2) ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบล ฮางโฮง และตำบลเชียงเครือ เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากที่สุด รองลงมา คือ ตำบลบ้านแป้น และตำบลเหล่าปอแดง ตามลำดับ ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของหนองหาร เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของหอยที่เป็นตัวกลางในการแพร5กระจายพยาธิใบไม้ตับ รวมทั้งการรับรู้ ความเสี่ยงของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับอยู่ใน ระดับน้อย นอกจากนี้การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนแบบมีส่วนร่วมพบว่า ประชาชนมีความ พึงพอใจในระดับมากที่สุด และได้รับความรู้ความเข้าใจในโรคพยาธิใบไม้ตับในระดับมาก

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
-
-
-

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์
นางเนตรนภา พนมเขตร์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ เเละ นางเนตรนภา พนมเขตร์ . (2563). ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม>ตับของชุมชนรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.