งานวิจัย การวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ Cu2ZnSnS4


การวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ Cu2ZnSnS4

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง CZTS/ZnSe ที่มีชั้นฟิล์ม คอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์ (CZTS) เป็นชั้นดูดกลืนแสง และ ซิงค์ซีลีไนด์ (ZnSe) เป็นชั้นบัฟเฟอร์ โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชั้น ประกอบไปด้วยชั้นของ Glass/Mo/CZTS/ZnSe/ZnO/ ZAO/Ag ผลการวิจัย พบว่าชั้นฟิล์ม CZTS มีโครงสร้างผลึกแบบเตตระโกนอล (Tetragonal) ชนิดเคสเตอไรท์ (Kesterite) มีค่าดูดกลืนแสงสูงในช่วงความยาวคลื่น 400-700 nm ลักษณะทางกายภาพพื้นผิวของมีการก่อตัวของผลึกเป็นก้อนขนาดประมาณ 0.25 um องค์ประกอบธาตุหลัก เป็น Cu (21.52%) Zn (8.37%) Sn (38.55%) และ S (21.26%) ชั้นฟิล์ม ZnSe ZnO และ AZO มีโครงสร้างผลึกเป็นเฮกซะโกนอลแบบเวิร์ทไซท์ และมีค่าการส่องผ่านของแสง 70% ในช่วงความยาวคลื่น 300-1100 nm มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงสุด 0.76% โดยค่า Voc เท่ากับ 0.34 V, Isc เท่ากับ 27.59 mA ค่า FF เท่ากับ 0.08

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
พลังงานทดแทน
เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง, คอปเปอร์ซิงค์ทินซัลไฟด์, ซิลิไนด์, สปัตเตอริง โซล-เจล

เจ้าของผลงาน
ธีรวุฒิ สำเภา
นัทที โคตรทุมมี

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ธีรวุฒิ สำเภา เเละ นัทที โคตรทุมมี . (2561). การวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ Cu2ZnSnS4. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.