งานวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบทดสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่1


การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบทดสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่1

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง การเขียนโปรแกรม แบบทดสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบทดสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ และ 2) ศึกษาความพึงพอใจ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ต่อการเรียน เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบทดสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ โดยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 หมู่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2/2558 ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน จำนวน 30 คน วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการ เลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 9.47 (จากคะแนนเต็ม 20) คิดเป็นร้อยละ 47.35 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.17 คิดเป็นร้อยละ 80.85 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.50 และจากการ วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อจัดการ เรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบสะเต็ม เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบทดสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 85.50 โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับ มากที่สุด

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
กรรณิการ์ กมลรัตน์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
กรรณิการ์ กมลรัตน์ . (2560). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบทดสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่1. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
กรรณิการ์ กมลรัตน์. (). การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบทดสอบเงื่อนไขเพื่อตัดสินใจของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่1. () , .