งานวิจัย การอบรมถ่ายทอดการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร


การอบรมถ่ายทอดการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ 1) เพื่อฝึกอบรมถ่ายทอดการใช้ระบบฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพัฒนากร และตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตลายผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร ต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมการวิจัย ประกอบด้วยพัฒนากรที่รับผิดชอบงาน OTOP ในแต่ละอำเภอของจังหวัดสกลนคร จำนวน 18 อำเภอๆ ละ 1 คน และพัฒนากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 1 คน รวม 19 คน และตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตลายผ้าพื้นเมืองที่มีทักษะพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 166 คน สำหรับขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้ 1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร ให้กับพัฒนากร 2) ศึกษาความคิดเห็นของพัฒนากร ที่มีต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร 3) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร สำหรับตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตลายผ้าพื้นเมือง และ 4) ศึกษาความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตลายผ้าพื้นเมือง ที่มีต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนครได้ และจากการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าความคิดเห็นของพัฒนากรที่มีต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.4168 และความคิดเห็นของตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตลายผ้าพื้นเมืองที่มีต่อการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.4161

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
การอบรมถ่ายทอด, ระบบฐานข้อมูล, พัฒนากร, ตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตลายผ้าพื้นเมือง, สกลนคร

เจ้าของผลงาน
กรรณิการ์ กมลรัตน์
แพรตะวัน จารุตัน

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
กรรณิการ์ กมลรัตน์ เเละ แพรตะวัน จารุตัน . (2553). การอบรมถ่ายทอดการใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ้าพื้นเมืองจังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม