งานวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ ผงนัวของเครือข่ายอินแปง


การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ ผงนัวของเครือข่ายอินแปง

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research - PAR) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ผงนัว ค้นหาแนวทางวิธีการพัฒนาและทำการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดตามความต้องการของชุมชนเครือข่าย และประเมินผลการพัฒนา โดยใช้ขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การสังเกต และการสะท้อนผล พื้นที่เป้าหมายในการวิจัย คือ เครือข่ายอินแปงที่บ้านยางโล้น ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประชากรที่เข้าร่วมการวิจัย ประกอบด้วย ผู้วิจัย จำนวน 4 คน กลุ่มผู้ร่วมวิจัยในท้องถิ่นจำนวน 10 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 20 คน ระยะเวลาการดำเนินการวิจัย 8 เดือน ผลการวิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ผงนัวมีปัญหาทั้งในด้านการผลิต และด้านการตลาด จึงทำการเพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยการจัดหาเครื่องมือที่เป็นอุปกรณ์ทุ่นแรงสำหรับการเตรียมวัตถุดิบ พร้อมกับการหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เป็นผงนัวสูตรเจ สำหรับการพัฒนาด้านการตลาดได้ทำการสร้างตราผลิตภัณฑ์ใหม่ การเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านทางเครือข่าย Social Media โดยการทำเว็ปเพ็จผงนัวยางโล้น facebook: ผงนัวยางโล้น การนำเสนอสูตรอาหาร และการสาธิตการประกอบอาหารใน YouTube การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยการติดป้ายโฆษณาป้ายคัด-เอาท์ขนาดใหญ่บริเวณสี่แยกคำเพิ่ม อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และป้ายประชาสัมพันธ์ทางเข้ากลุ่มวิสาหกิจ และในการประเมินผล ผู้ร่วมวิจัยมีความพึงพอใจในระดับสูงที่มีทีมผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงมียอดขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกัน ของปีก่อน

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
สาขาเศรษฐศาสตร์
มนุษยศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิต การตลาด

เจ้าของผลงาน
ชนินทร์ วะสีนนท์
วัชระ อักขระ,นันทกาญจน์ เกิดมาลัย

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ชนินทร์ วะสีนนท์ ,วัชระ อักขระ เเละ นันทกาญจน์ เกิดมาลัย . (2557). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดของผลิตภัณฑ์ ผงนัวของเครือข่ายอินแปง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.