งานวิจัย คนรุ่นใหม่กับการจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


คนรุ่นใหม่กับการจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การวิจัยเรื่องคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยที่มีผลทำให้คนรุ่นใหม่สามารถอยู่ในชุมชนท้องถิ่น และวิเคราะห์แนวทางและองค์ประกอบ ของเงื่อนไขปัจจัยที่ทำให้คนรุ่นใหม่จัดการและอยู่กับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant Observation) และใช้กระบวนการเรียนรู้โดยชุมชนเอง จากการลงพื้นที่ภาคสนาม และ การจัดเวทีประชาคมผ่านการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดย กลุ่มประชากร คือ คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชน เครือข่ายอินแปง และใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า เงื่อนไขปัจจัยที่มีผลให้คนรุ่นใหม่สามารถอยู่กับชุมชนท้องถิ่นได้ ประกอบด้วย เงื่อนไขปัจจัย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเป้าหมาย ระดับกระบวนการ และระดับปัจจัย

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สาขาสังคมวิทยา
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
การจัดการท้องถิ่น, อินแปง

เจ้าของผลงาน
ชนินทร์ วะสีนนท์
ธวัชชัย กุณวงษ์,สมบูรณ์ ชาวชายโขง

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ชนินทร์ วะสีนนท์ ,ธวัชชัย กุณวงษ์ เเละ สมบูรณ์ ชาวชายโขง . (2552). คนรุ่นใหม่กับการจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.