งานวิจัย เครื่องอบแห้งด้วยความร้อนร่วมแสงอาทิตย์และแก๊สชีวภาพ


เครื่องอบแห้งด้วยความร้อนร่วมแสงอาทิตย์และแก๊สชีวภาพ

การศึกษาเครื่องอบแห้งด้วยความร้อนร่วมแสงอาทิตย์และแก๊สชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาคือ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งที่ใช้พลังงานความร้อนร่วมจากแสงอาทิตย์และแก๊สชีวภาพ ศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้ง และศึกษาผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งซึ่งได้ออกแบบและสร้างเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รูปโค้งทรงกระบอกขนาดกว้าง 3.0 เมตร ยาว 4.8 เมตร สูง 2.0 เมตร ต่อกับท่อลมร้อนจากแก๊สชีวภาพและพัดลมระบายอากาศแบบกระแสตรงขนาด 12 โวลต์ และอีกส่วนคือบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ขนาดกว้าง 2.0 เมตร ยาว 4.0 เมตร ลึก 0.70 เมตร ความจุประมาณ 7-8 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งใช้เป็นพลังงานทดแทนในการอบต่อเนื่องหลังจากสิ้นแสงอาทิตย์ โดยออกแบบให้สามารถอบกล้วยน้ำหว้าสุกได้ครั้งละ 30 กิโลกรัม มีอัตราการระเหยของน้ำภายในเครื่องอบแห้งเฉลี่ยจากการคำนวณได้เท่ากับ 3.8 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ผลการวิจัย พบว่า เครื่องอบแห้งใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08:00 น.ถึง 17:00 น. และใช้ลมร้อนจากแก๊สชีวภาพตั้งแต่เวลา 17:01 น.ถึง 20:00 น. ซึ่งใช้แก๊สชีวภาพประมาณ 25% ของความจุทั้งหมด อบกล้วยน้ำว้าสุกปริมาณ 30กิโลกรัม มีความชื้น 68% (wb) ให้มีความชื้นน้อยกว่า 28% (wb) ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการอบแห้ง 68 ชั่วโมง หรือประมาณ 3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันที่ทำการทดลอง สามารถเพิ่มอุณหภูมิภายในได้ 20-25 oCโดยมีอุณหภูมิสูงสุดเท่ากับ 63 oCอัตราการระเหยของน้ำเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ3.8 กิโลกรัมต่อตารางเมตรต่อวันผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของเครื่องอบแห้งด้วยความร้อนร่วมแสงอาทิตย์และแก๊สชีวภาพโดยเปรียบเทียบจากรายจ่ายต่อปีกับกำลังการผลิต 15 กิโลกรัมต่อครั้ง สามารถผลิตได้ 120 ครั้งต่อปี ราคากล้วยอบแห้งที่ขายตามท้องตลาด 50 บาทต่อกิโลกรัม สรุปได้ว่า ระยะเวลาคืนทุนของเครื่องอบแห้งเท่ากับ1.38 ปี

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
พลังงานทดแทน
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก๊สชีวภาพ

เจ้าของผลงาน
แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ
นายอุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
แสนสุรีย์ เชื้อวังคำ เเละ นายอุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ์ . (2559). เครื่องอบแห้งด้วยความร้อนร่วมแสงอาทิตย์และแก๊สชีวภาพ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.