งานวิจัย การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

การวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ๓ ประการด้วยกัน ประกอบด้วย ประการที่หนึ่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีให้มีบทบาทในการการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประการที่สอง เพื่อศึกษาถึงกระบวนการในการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และประการสุดท้ายคือ เพื่อศึกษาการดำเนินบทบาทของกลุ่มสตรีที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขอบเขตด้านพื้นที่เป้าหมายในการวิจัย คือ บ้านดงชน หมู่ ๒ ตำบลดงชนอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ขอบเขตด้านประชากร เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้หน่วยของการวิเคราะห์หรือประชากรที่ศึกษาคือกลุ่มสตรีในชุมชนดังนั้นผู้ให้ข้อมูลหลักจะเป็นผู้นำและสมาชิกกลุ่มสตรีในหมู่บ้านดงชน หมู่ ๒ ในฐานะตัวแทนที่มาจากกลุ่มต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีผู้นำหมู่บ้านที่เป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้นำที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้อาวุโส ผู้นำทางศาสนา ผู้นำองค์กรตลอดจนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อาทิ พัฒนากรตำบลเกษตรตำบล สาธารณสุขตำบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนชาวบ้านดงชนที่สมัครเข้าร่วมในโครงการวิจัย ซึ่งในครั้งนี้มีประชาชนสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อพัฒนาตนเองตามรูปแบบและกระบวนการที่โครงการวิจัยกำหนด จำนวน ๖๒ คน เป็นประชากรเป้าหมายในการทำวิจัย สำหรับระยะเวลาในการทำวิจัย ๑ ปี โดยดำเนินการระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๕๒ - มกราคม ๒๕๕๓ โดยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ,R&D) วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
สาขาสังคมวิทยา
มนุษยศาสตร์
เศรษฐกิจพอเพียง , ความยากจน

เจ้าของผลงาน
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
สุวัฒชัย พ่อเกตุ

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง เเละ สุวัฒชัย พ่อเกตุ . (2553). การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาบ้านดงชน ตำบลดงชน อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม