งานวิจัย การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง


การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

การวิจัย เรื่องการพัฒนาศักยภาพคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ได้ดำเนินการศึกษาในพื้นที่ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความยากจนและการแก้ไข ปัญหาความยากจนในพื้นที่ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 2) เพื่อ ศึกษากลไกการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐ (ระดับท้องถิ่น) ภาคเอกชนและภาคประชาชน 3) เพื่อเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนจนแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนภายใต้แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
สาขาสังคมวิทยา
มนุษยศาสตร์
ศักยภาพคน, ความยากจน , แนวเศรษฐกิจพอเพียง

เจ้าของผลงาน
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
วารุณี ศุภนิมิตตรกุล,ประจักษ์ ม่านโคกสูง,สุวัฒชัย พ่อเกตุ,สมาน พั่วโพธิ์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง ,วารุณี ศุภนิมิตตรกุล,ประจักษ์ ม่านโคกสูง,สุวัฒชัย พ่อเกตุ เเละ สมาน พั่วโพธิ์ . (2552). การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนจนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยเพิ่มเติม (เจ้าของผลงาน)

สถิติการเข้าชม