งานวิจัย การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในรายวิชาปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน


การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในรายวิชาปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษา และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในรายวิชาปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ใช้แผนการวิจัยโดยใช้กลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1. การสร้างกิจกรรมฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการกล้าแสดงออกในครั้งนี้ส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 75.00 และในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 25.00 2. คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 43.43 คิดเป็นร้อยละ 43.43 และคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 82.93 คิดเป็นร้อยละ 82.93 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ทุนวิจัยงบรายได้
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
พฤติกรรมกล้าแสดง, กระบวนการกลุ่ม, การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

เจ้าของผลงาน
ผกาพรรณ วะนานาม
เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผกาพรรณ วะนานาม เเละ เพ็ญพรรษา อุ้ยปัดฌาวงศ์ . (2558). การฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กระบวนการกลุ่มของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในรายวิชาปัญหาการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม