งานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้รับการสอนจากกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2559 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนมและมุกดาหาร ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบความแตกต่างโดยวิธีจับคู่ (Paired-difference Test)

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
ครุศาสตร์
คณิตศาสตร์
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
โครงงานคณิตศาสตร์ / การสอนแบบบูรณาการ / โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad

เจ้าของผลงาน
ผกาพรรณ วะนานาม
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผกาพรรณ วะนานาม . (2560). ผลการจัดกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม