งานวิจัย การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงค่าสินไหมทดแทนด้วยตัวประมาณแบบภาวะน่าจะเป็นสูงสุดในการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า


การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงค่าสินไหมทดแทนด้วยตัวประมาณแบบภาวะน่าจะเป็นสูงสุดในการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า

-

ทุนวิจัยงบรายได้
ครุศาสตร์
คณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
การประมาณค่าพารามิเตอร์,การแจกแจงความน่าจะเป็น, วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด

เจ้าของผลงาน
ก้องภพ ศิริบุตร
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ก้องภพ ศิริบุตร . (2558). การประมาณค่าพารามิเตอร์ของการแจกแจงค่าสินไหมทดแทนด้วยตัวประมาณแบบภาวะน่าจะเป็นสูงสุดในการประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.