งานวิจัย การประเมินความเสี่ยงด้วยความน่าจะเป็นรูอินเวลาจำกัดในการประกันอัคคีภัยของประเทศไทย โดยที่ค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง หรือไวบูลล์


การประเมินความเสี่ยงด้วยความน่าจะเป็นรูอินเวลาจำกัดในการประกันอัคคีภัยของประเทศไทย โดยที่ค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง หรือไวบูลล์

ในการวิจัยนี้จะทำการศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากเงินทุนเริ่มต้นด้วยความน่าจะเป็นรูอินเวลา จำกัดในการประกันอัคคีภัยที่มีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลจากบริษัทไทย รับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) โดยจะพิจารณาให้การแจกแจงค่าสินไหมทดแทนเป็น 2 ชนิด คือ การแจก แจงเลขช้ากำลัง และการแจกแจงไวบูลล์ จากนั้นทำการจำลอง 10,000 สถานการณ์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ปี และ 5 ปี เพื่อพิจารณาเงินส่วนเกิน (เงินทุน) ณ เวลาที่เกิดการเคลม จากกระบวนการ ส่วนเกิน เมื่อ คือ เงินส่วนเกิน ณ เวลาเคลมครั้งที่ , เป็นเวลาระหว่างการเกิดการเคลมครั้งที่ กับครั้งที่ , เป็นค่าสินไหมทดแทนของการเคลมครั้งที่ และ คืออัตราเบี้ยประกันต่อหนึ่งหน่วยเวลา โดย กำหนดให้ เป็นเงินทุนเริ่มต้น และให้เวลาระหว่างการเกิดการเคลม มีการแจกแจงแบบปัวซง จากนั้นทำการวิเคราะห์การถดถอยผลการจำลองเหตุการณ์ โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุดในการ ประมาณค่าพารามิเตอร์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความน่าจะเป็นที่จะขาดสภาพคล่อง กับเงินทุนเริ่มต้น ในรูปแบบเลขชี้กำลัง และหาเงินทุนเริ่มต้นน้อยสุดภายใต้ความน่าจะเป็นที่จะขาดสภาพคล่องที่กำหนดให้ ซึ่งในการวิจัยนี้กำหนดให้ ความเสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่องมีค่าเป็น 1% , 5% และ 10%

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
ครุศาสตร์
คณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
-
ความน่าจะเป็นรูอิน (Ruin Probability), การแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง (Exponential Distribution), การแจกแจงแบบไวบูลล์ (Weibull Distribution).

เจ้าของผลงาน
ก้องภพ ศิริบุตร
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ก้องภพ ศิริบุตร . (2559). การประเมินความเสี่ยงด้วยความน่าจะเป็นรูอินเวลาจำกัดในการประกันอัคคีภัยของประเทศไทย โดยที่ค่าสินไหมทดแทนมีการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง หรือไวบูลล์. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.