งานวิจัย การพัฒนาเครื่องพ่นทรายสาหรับขัดโลหะ


การพัฒนาเครื่องพ่นทรายสาหรับขัดโลหะ

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องพ่นทรายสำหรับขัดโลหะ และเพื่อศึกษาประเมินคุณภาพเครื่องพ่นทรายสำหรับขัดโลหะ โดยให้ผู้ประเมินคุณภาพเครื่องพ่นทรายสำหรับขัดโลหะ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลจำนวน 5 คน ผู้วิจัยให้ผู้ประเมินคุณภาพทดลองใช้เครื่องพ่นทรายสำหรับขัดโลหะที่สร้างขึ้น แล้วทำการประเมินคุณภาพเครื่องพ่นทรายสำหรับขัดโลหะ ผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งรายละเอียดของการประเมินคุณภาพเครื่องพ่น ทรายสำหรับขัดโลหะ ครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านคุณสมบัติของเครื่องพ่นทรายสำหรับขัดโลหะอยู่ใน ระดับดีมาก ด้านผลการทดลองใช้เครื่องพ่นทรายสำหรับขัดโลหะอยู่ในระดับดีมาก ด้านการออกแบบและการ สร้างเครื่องพ่นทรายสำหรับขัดโลหะอยู่ในระดับดี

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี
เครื่องพ่นทราย, คุณภาพเครื่องพ่นทราย

เจ้าของผลงาน
สุวิพงษ์ เหมะธุลิน
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุวิพงษ์ เหมะธุลิน . (2559). การพัฒนาเครื่องพ่นทรายสาหรับขัดโลหะ. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.