งานวิจัย การพัฒนาเครื่องตัดใบข้าวแบบสะพายบ่าขนาดเล็ก


การพัฒนาเครื่องตัดใบข้าวแบบสะพายบ่าขนาดเล็ก

การวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดใบข้าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดใบข้าวให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านนางอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โดยการตัดใบข้าวแบบเดิมใช้เครื่องตัดหญ้าตัดใบข้าวใช้เวลาเฉลี่ย 54.80 นาทีต่อไร่ เทียบกับการใช้เครื่องตัดใบข้าวใช้เวลาในการตัดใบข้าวเฉลี่ย 14.40 นาทีต่อไร่ ทำให้เกษตรกรสามารถลดเวลาในการทำงานลงได้ถึง 43.61% และการออกแบบและพัฒนาอาศัยทฤษฏีการสร้างรถเกี่ยวข้าวทำให้ค่าการสั่นสะเทือนในแนวแกนนอนมีค่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับรถเกี่ยวข้าวและเมื่อเทียบค่าใช้จ่ายในทางเศรษฐศาสตร์ต้นทุนการผลิตข้าวสามารถลดต้นทุนในการผลิตข้าวได้ 640 บาท / ไร่

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีเครื่องกลและเทคโนโลยีการผลิต(แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล)
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ข้าว
เครื่องตัดใบข้าว, เครื่องเกี่ยวข้าว, การสั่นสะเทือน

เจ้าของผลงาน
สุวิพงษ์ เหมะธุลิน
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุวิพงษ์ เหมะธุลิน . (2561). การพัฒนาเครื่องตัดใบข้าวแบบสะพายบ่าขนาดเล็ก. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.