งานวิจัย เซตแยกกันและเซตไม่เชื่อมโยงในปริภูมิสองโครงสร้างเล็กสุด


เซตแยกกันและเซตไม่เชื่อมโยงในปริภูมิสองโครงสร้างเล็กสุด

ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างบทนิยาม และทฤษฎีบทเกี่ยวกับเซตแยกกัน เซตเชื่อมโยง และเซตไม่เชื่อมโยงในปริภูมิสองโครงสร้างเล็กสุด ซึ่งจะได้สมบัติบางประการของเซตเหล่านี้ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นจะได้นิยามปริภูมิเชื่อมโยง ปริภูมิไม่เชื่อมโยง และได้ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเงื่อนไขของการเป็นปริภูมิเชื่อมโยง ปริภูมิไม่เชื่อมโยงและสมบัติต่าง ๆ ของปริภูมินี้

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
สุพรรณี สมพงษ์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุพรรณี สมพงษ์ . (2557). เซตแยกกันและเซตไม่เชื่อมโยงในปริภูมิสองโครงสร้างเล็กสุด. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเข้าชม