งานวิจัย เซตหนาแน่นในปริภูมิเชิงไบทอพอโลยีวางนัยทั่วไป


เซตหนาแน่นในปริภูมิเชิงไบทอพอโลยีวางนัยทั่วไป

-

ทุนวิจัยงบแผ่นดิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
-
Generalized topological spaces , Bigeneralized topological spaces, Dense sets

เจ้าของผลงาน
สุพรรณี สมพงษ์
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
สุพรรณี สมพงษ์ . (2556). เซตหนาแน่นในปริภูมิเชิงไบทอพอโลยีวางนัยทั่วไป. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.