งานวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องประวัตินักคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องประวัตินักคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างกระบวนการเรียนรู้ เรื่องประวัตินักคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาหลักสูตรและการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 41 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558 ใช้แผนการวิจัยโดยใช้กลุ่มเดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย นักศึกษามี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษามีความพึงพอใจ หลังจากการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องประวัตินักคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งประเมินผลทั้งฉบับของแบบวัดความพึงพอใจ พบว่าอยู่ในระดับมาก

ทุนวิจัยงบรายได้
ครุศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
สาขาการศึกษา
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้, การแสดงบทบาทสมมติ, ประวัตินักคณิตศาสตร์

เจ้าของผลงาน
ผกาพรรณ วะนานาม
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผกาพรรณ วะนานาม . (2559). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องประวัตินักคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
สถิติการเข้าชม