งานวิจัย ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้STEMในรายวิชาการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้STEMในรายวิชาการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้ STEM ในรายวิชาการสร้างสื่อการเรียนรู้ คณิตศาตร์ ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้นการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 41 คน และใช้แผนการวิจัยโดยใช้กลุ่ม เดียวมีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และการ ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05

ทุนวิจัยในชั้นเรียน
ครุศาสตร์
คณิตศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
ผกาพรรณ วะนานาม
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ผกาพรรณ วะนานาม . (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้STEMในรายวิชาการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.