งานวิจัย การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโคบอลต์(II)ไอออนและโครเมียม(III)ไอออนกับลิแกนด์1,8–dihydro–1,3,6,8,10,13–hexaazacyclotetradecane


การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโคบอลต์(II)ไอออนและโครเมียม(III)ไอออนกับลิแกนด์1,8–dihydro–1,3,6,8,10,13–hexaazacyclotetradecane

การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโคบอลต์(II) ไอออน และโครเมียม(III) ไอออน กับลิ แกนด์ 1,8–dihydro–1,3,6,8,10,13–hexaazacyclotetradecane พบว่าสารประกอบโคออร์ดิเนชัน ของโคบอลต์(II) ไอออน กับลิแกนด์ 1,8–dihydro–1,3,6,8,10,13–hexaazacyclotetradecane มีจุดหลอมเหลว 240.5–249.4 °C สีส้ม ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุด 466 nm และวิเคราะห์หาหมู่ฟังก์ชันด้วย เทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปีปรากฏเลขคลื่นที่ 3520 1462 1400 1323 และ 439 cm-1 ค่าการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ด้วยเทคนิคเอกซเรย์ดิฟแฟรกชันเท่ากับ 24.9° 44.38° และ 75.48° ส่วนสารประกอบโคออร์ดิเนชันของโครเมียม(III) ไอออน กับลิแกนด์ 1,8–dihydro– 1,3,6,8,10,13–hexaazacyclotetradecane เกิดเป็นสารประกอบโคออร์ดิเนชันของโครเมียม(III) ไอออน กับลิแกนด์เอทิลีนไดเอมีน เมื่อนำสารประกอบโคออร์ดิเนชันที่สังเคราะห์ได้มาศึกษาฤทธิ์ในการ ต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli พบว่ามีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เคมี
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
-

เจ้าของผลงาน
อรุณฉาย อุนาศรี
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อรุณฉาย อุนาศรี . (2559). การสังเคราะห์สารประกอบโคออร์ดิเนชันของโคบอลต์(II)ไอออนและโครเมียม(III)ไอออนกับลิแกนด์1,8–dihydro–1,3,6,8,10,13–hexaazacyclotetradecane. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.