งานวิจัย แนวทางลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจํากัด


แนวทางลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจํากัด

-

ทุนวิจัยงบรายได้
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรศาสตร์
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า
โคนม (Dairy cow), แนวทางลดต้นทุน (The method for cost reduction)

เจ้าของผลงาน
ภรภัทร ไชยสมบัติ
นราวุธ ระพันธคำ,ชนกนันท์ ศรีลาพฒัน,เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
ภรภัทร ไชยสมบัติ ,นราวุธ ระพันธคำ,ชนกนันท์ ศรีลาพฒัน เเละ เฉลิมโรจน์ ชัยสิทธิพัฒนา . (2559). แนวทางลดต้นทุนในการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมภูพานสกลนครจํากัด. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.