งานวิจัย การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์และการตลาดสำหรับผ้าทอมือย้อมคราม กลุ่มบ้านดงอีด้อย ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร


การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์และการตลาดสำหรับผ้าทอมือย้อมคราม กลุ่มบ้านดงอีด้อย ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์และการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและเพื่อประเมินความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์และการตลาดที่ พัฒนาขึ้นของผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกลุ่มบ้านดงอีด้อย ตำลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สมาชิกกลุ่มผ้าทอมือย้อมครามบ้านกลุ่มบ้าน ดงอีด้อย. ผู้ประกอบการร้านขนส่ง ผู้ประกอบการขายผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน วิธีการวิจัยในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณในรูปแบบการ สัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจโดยการใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการวิจัยเพื่อสำรวจข้อมูลต่าง ๆ สถิติที่ใช้ในงานวิจัยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละการ รายงานข้อมูลการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือย้อมคราม ได้แก่ ด้านการปกป้องผลิตภัณฑ์และการบรรจุ การอำนวยความสะดวกและการส่งเสริมการจัด จำหน่าย ผลการวิจัยมีดังนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดกับการพัฒนาต้นแบบบรรจุ ภัณฑ์ด้าโลจิสติกส์และการตลาดสำหรับผ้าทอมือย้อมคราม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยมาก ที่สุดกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แบบที่ 1 จำนวน 34 คนคิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมา เห็นด้วยกับ การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบที่ 2 จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาการจัดการ
-
-
-
บรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์และการตลาด, ความพึงพอใจในบรรจุภัณฑ์

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ชฎาพร แนบชิด
อาจารย์กาญจนาภรณ์ นิลจินดา, อาจารย์จินตนา จันทนนท์, อาจารย์สุพิชญา นิลจินดา

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ชฎาพร แนบชิด ,อาจารย์กาญจนาภรณ์ นิลจินดา, อาจารย์จินตนา จันทนนท์ เเละ อาจารย์สุพิชญา นิลจินดา . (2566). การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์และการตลาดสำหรับผ้าทอมือย้อมคราม กลุ่มบ้านดงอีด้อย ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.