งานวิจัย การผลิตเม็ดดินปลูกด้วยวัสดุผสมจากตะกอนดินกับถ่านไบโอชาร์จากเหง้ามันสําปะหลังเพื่อลดการทิ้งของเหลือจากการเกษตร


การผลิตเม็ดดินปลูกด้วยวัสดุผสมจากตะกอนดินกับถ่านไบโอชาร์จากเหง้ามันสําปะหลังเพื่อลดการทิ้งของเหลือจากการเกษตร

ประเทศไทยมีการทําเกษตรกรรมเป็นจํานวนมากทั่วทุกภูมิภาค ปัญหาสําคัญประการหนึ่งคือเกษตรกร ส่วนมากเลือกวิธีการกําจัดเศษวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรด้วยการเผาในที่โล่งแจ้งและก่อให้เกิดมลพิษเป็น บริเวณกว้างจากควันไฟ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยโดยรอบ ทางผู้วิจัยจึงต้องการบรรเทาปัญหานี้โดยการนํา เศษวัสดุมาทําการเผาแบบไพโรไลสิสด์แบบเร็วโดยจะเกิดมีควันน้อยระหว่างเผา และได้ปริมาณถ่านมากกว่าการเผา แบบช้า ถ่าน และดินตะกอนน้ําประปาจะถูกนํามาเผาเพื่อทําความสะอาดที่อุณหภูมิที่ 900 องศาเซลเซีส หลังจาก ผ่านการเผาจะนําส่วนผสมทั้ง 2 อย่างมาบด และนําผงที่ได้ไปร่อนผ่านตระแกรงขนาด 50 120 325 เมท ผงที่ผ่าน ตระแกรงแล้วถึงจะถูกนํามาผสมกัน โดยมีสัดส่วนในการผสม(ดินตะกอนน้ําประปา:ถ่านไบโอชาร์) 90:10 50:50 10:90 จากนั้นนําตัวอย่างที่ได้ไปเผาแบบไพโรไลสิสด์แบบเร็ว พบว่าส่วนผสมที่เหมาะสมในการผลิตเม็ดดินปลูก คือ 90:10 การวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ ในส่วนของความหนาแน่น ความพรุน การหดตัว ก็มีความเหมาะสมในการ เป็นเม็ดดินปลูกตามมาตรฐาน ASTM C373-88 และในส่วนของการนําไฟฟ้าของเม็ดดินปลูกมีค่าเหมาะสมต่อการ ปลูกพืชเนื่องจากไม่มีความเค็มมากเกิน(ไม่เกิน 2,000 μS/cm) นอกจากนี้ค่า pH ก็มีค่าใกล้เคียงความเป็นกลางจึง เหมาะสมที่จะนํามาใช้ปลูกพืชได้หลายชนิด ในการยืนยันสารประกอบชองเม็ดดินปลูกด้วย X-Ray Diffractometer และผล Scanning Electron Microscopy แสดงถึงอนุภาค พื้นผิว รูพรุน ของชิ้นงาน

ทุนวิจัยงบรายได้
วิทยาการจัดการ
-
-
-
วัสดุผสม, เม็ดดินปลูก, เหง้ามันสําปะหลัง, วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ดร.พัลลภ จันทร์กระจ่าง
-

เอกสาร

บรรณานุกรม APA
อาจารย์ ดร.พัลลภ จันทร์กระจ่าง . (2565). การผลิตเม็ดดินปลูกด้วยวัสดุผสมจากตะกอนดินกับถ่านไบโอชาร์จากเหง้ามันสําปะหลังเพื่อลดการทิ้งของเหลือจากการเกษตร. สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.